Vi erbjuder

Vi erbjuder

  • Vi erbjuder grundträning inom teamutveckling, personlig utveckling, ledarutveckling och projektledning
  • Vi har alla verktyg, övningar och kompetens som behövs för att vår kund ska få en långsiktig utveckling
  • Vi hjälper våra kunder att utnyttja kraften i medarbetarnas fulla potential, vara ett Lärande Team
  • Vi mäter gruppens utveckling och resultat genom enkäter före och efter ett program

Vi satsar på utbildning och material som kännetecknas av enkelhet, struktur och situationsanpassning. Våra lärarhandledningar, deltagarmaterial och böcker är pedagogiska och välstrukturerade. Utbildningarna mynnar ut i konkreta handlingsprogram.

Varje arbetsplats är unik och vi utgår därför från era aktuella behov och förutsättningar när vi formar en skräddarsydd utbildningsinsats.

Hur framsikt växte fram

Ursprungsprogrammet ”Framsikt- utvecklingsprogram för arbetslag” skrevs redan 1984 med Kerstin Burell och Kerstin Lindström-Myrgård som författare. Det utgavs på Kylén Förlag AB. Redan utgivningsåret presenterade författarna programmet på en internationell konferens vilket ledde till att två stora utbildningsföretag i England och Holland anmälde intresse av att köpa konceptet. Programmet översattes och konsulter på de berörda företagen utbildades.

Det unika med programmet var den strukturerade pedagogiken som gjorde att personer utan tidigare pedagogisk erfarenhet kunde genomföra utbildningspass av hög kvalitet. I konceptet fanns en inbyggd utvärdering där man kunde jämföra tillståndet på arbetsplatsen före och efter programmet vad gällde samarbete, effektivitet, arbetsglädje och kvalitet. Utvärderingarna talade sitt tydliga språk; insatserna gav tydliga positiva effekter i samtliga variabler! Skillnaden i resultat och effekter mellan konsultledda grupper och grupper ledda av intern ledare var ofta marginella. I programmet finns en ”inbyggd kvalitetsgaranti” som någon uttryckte det..

I Sverige användes programmet det första året framför allt för mängdutbildning inom bland annat äldreomsorg och barnomsorg. Man kunde till en låg kostnad utbilda hela arbetsplatser och få fram mätbara positiva effekter! Senare har programmet spridits till alla typer av företag och verksamhetsområden och även exporterats till utbildningsföretag i Tyskland och Norge.

När Kerstin Lindström-Myrgård köpte ut programmet 1989 valde hon att dela upp arbetslagsprogrammet i två separata delar; Handlingskraftiga team som fokuserar verksamhetsutveckling och Samverkande team som fokuserar kommunikationsträning och samarbete. I dag är programmen ännu mer flexibla genom att man kan göra sitt eget urval av träffar ur de olika programmen efter en inledande behovsenkät.

De nya träningsprogram som tillkommit är uppbyggda på samma sätt som ursprungsprogrammet. Det finns ett deltagarmaterial med uppläggning och arbetsmaterial för ett antal tematräffar som omfattar en halv dag. Dessutom en ledarpärm med detaljerade instruktioner till övningar och samtal, enkäter, diskett för databearbetning av enkäterna, rapportmall, mm.

Under åren 1995 – 2001 har Framsikt AB även certifierat externa konsulter på programmen. Från om med 2003 utbildar vi enbart interna konsulter samt erbjuder konsultledda grupper och konsultstöd.

Under 2008 har en ny utbildning tagits fram – Diplomutbildning Samverkande team. Utbildningen vänder sig till certifierade konsulter som har lett minst tre grupper med programmet och ger rätt att genomföra programutbildning/certifiering av interna konsulter enligt särskilt avtal med Framsikt.