Våra PROGRAM

BASUTBUD

Självklart skräddarsyr vi kurser efter just era behov. 

För att ni ska få rätt stöd i er utveckling erbjuder vi även coaching mellan samt utöver kurstillfällena. 

25

år av erfarenhet


LEDNINGSGRUPPER

LEDANDE TEAM
Utveckla och konkretisera företagets framtidssyn och engagera era medarbetare i gemensamma satsningar. Skapa en ledningsgrupp som fungerar maximalt tillsammans och som har gemensamma visioner och öppen kommunikation.

Mål
Öka samarbetet, effektiviteten och arbetsglädjen. I träffarna fokuserar ni på er egen arbetsplats för att tillsammans tänka ut hur ni som ledningsgrupp kan göra den bättre.

Målgrupp
Lednings- och samordningsgrupper med operativt ansvar för en verksamhet.

Arbeta med er egen verklighet
Ni arbetar i er egen verklighet och beskriver, analyserar och lär av vardagssituationer. Era mål prövas och konkretiseras och ni diskuterar olika sätt att engagera medarbetarna i att försöka uppnå målen. Ni prövar också vad ni ska ha er ledningsgrupp till.

Intervju och enkät
Inför den första träffen och efter avslutat utvecklingsarbete, intervjuar kursledaren var och en av er. Dessutom får ni svara på enkäter vid två olika tillfällen. Enkäterna innehåller frågor om hur arbetet i ledningsgruppen fungerar och hur det påverkas av ert utvecklingsarbete. Frågorna leder till enskild eftertanke och stärker effekterna av utvecklingsarbetet både för den enskilde och för ledningsgruppen som helhet.

Träffarnas innehåll
Framtiden – vad kan och vill ni påverka?
Ni stämmer av nuläget i ledningsgruppen och verksamheten med hjälp av en ledningsgruppsanalys. Ni granskar ert ledarskap och gör ett framtidsscenario och en framtidsvision.

Ledningsgruppens ansvar och funktion
Vad är ledningsgrupper till för? Vilka frågor ska gruppen behandla/inte behandla. På den här träffen prövar ni era prioriteringar, er arbets- och ansvarsfördelning och formulerar er policy.

Samarbete och kommunikation
Ni prövar era uppfattningar om vad som menas med ett gott samarbete. Ni beskriver hur ni är som samarbetsmänniskor, tränar på olika samarbetsfärdigheter och gör ett samarbetskontrakt.

Släpp loss personalens kompetens
Som ledningsgrupp har ni stora möjligheter att verka för ett bra klimat, att entusiasmera och engagera. Analysera de faktorer som påverkar arbetsglädje och effektivitet, och ta gemensamt ställning till hur ni kan öka era insatser, för att motivera medarbetarna. Ni gör en enkel analys av arbetsklimatet på er arbetsplats.

Aktivitetsplaner
I slutet av varje träff gör ni en aktivitetsplan, vilket innebär att ni bestämmer vad som ska göras, vilka av er som ska göra det, när ni ska vara färdiga och ibland också, hur ni ska arbeta. Ni ger således er själva direktiv att arbeta vidare med de frågeställningar som ni arbetat med under träffen.

Tidsåtgång
Hela programmet består av totalt 6 träffar. En upptakt, fyra träffar om vardera 4-6 timmar samt summering.

Utbildningsmaterial
Ni får en pärm med inledningstexter, arbetsuppgifter, förberedelsefrågor, arbetsblad, modeller och enkäter.

Kommentarer efter avslutat utvecklingsarbete
”Vi är betydligt öppnare, tar varandra på allvar, känner varandra. ”

”Jag är nu ej rädd att ge bidrag till en diskussion där jag ej har lika mycket erfarenhet som andra.”


”Lärt känna mig själv.”


”Handlingskraften är bättre.”


”Vi är effektivare och ställer större krav på varandra nu.””.

HANDLINGSKRAFTIGA TEAM

Skapa handlingskraftiga team som kan agera både självständigt och i samspel med andra. Skapa team där alla är öppna för egna och andras idéer och där man kan kombinera olika sorters kunskap. Företag som vill klara av en hårdnande konkurrens tjänar på att ta till vara och vidareutveckla sina anställdas kompetens. Programmet fokuserar verksamhetsanalys, systematisk problemlösning, kreativa arbetsformer och kvalitetsutveckling.

Målgrupp
Arbetslag eller andra grupper som arbetar tillsammans.

De övergripande målen med programmet
Öka kvalitet, arbetsglädje, effektivitet och samarbete i arbetslaget. 
Det gör ni bland annat genom att:
• Analysera nuläget och göra en framtidsvision.
• Inventera och ta tillvara kompetens.
• Formulera gemensamma mål, regler och rutiner.
• Ha kul tillsammans och lära känna var andra bättre.
• Utarbeta handlingsprogram för att förbättra arbetsorganisation, rutiner och förhållningssätt.

Mätbara effekter
Programmet innehåller en inbyggd utvärdering med enkäter före och efter starten. Ni får mätbara effekter av vad ni lärt och hur insatsen har påverkat ert samarbete. Ni får också en inventering av vad personalen önskar att företaget ska satsa på i framtiden.

Innan arbetet börjar besvarar ni en enkät
Svaren kommer att ge en fingervisning om vad ni särskilt bör koncentrera er på, vilka frågor och problem som är särskilt viktiga att ge tid till. De utgör således ett viktigt underlag för ert arbete i grupperna. Enkäterna som ni besvarat behandlas konfidentiellt.

Träffarnas innehåll
Skapa en gemensam målbild
Ladda med nya idéer, positiva förväntningar och tillit till varandra. Släpp loss fantasin och skapa en gemensam målbild. Hur vill ni att era rutiner, er information och ert samarbete ska fungera om 1 – 2 år?

Välj kreativa lösningar
När det uppstår problem på arbetsplatsen gäller det att tänka till. Det är lätt att söka syndabockar, klaga och anklaga. Svårare att anta utmaningen att hitta kreativa lösningar som leder till positiva förändringar. Ska ni titta på orsakerna eller söka lösningar direkt?

Ge det lilla extra
Hitta det som gör er unika inom er bransch. Gör kunderna positivt överraskade. Det är de små, små detaljerna som gör det. Vad kan ni göra för att öka kvaliteten och skaffa er ett extra gott rykte?
Träffarna har en fast struktur
Ni träffas i naturliga arbetslag tillsammans med er arbetsledare och en utbildad ledare. Alla träffar har samma struktur. Ni startar med en avspännings- och koncentrationsövning som är till för att skärpa uppmärksamheten. Därefter bearbetar ni en fråga i taget enligt anvisningarna i er egen pärm kompletterade av kursledaren.

Aktivitetsplaner efter varje träff
I slutet av varje träff gör ni en aktivitetsplan vilket innebär att ni bestämmer vad som ska göras, vilka av er som ska göra det, när ni ska vara färdiga och ibland också hur ni ska arbeta. Ni ger således er själva direktiv att arbeta vidare med de frågeställningar som ni arbetat med under träffen.

Omfattning
5 tillfällen omfattande ½ dag. För att nå maximal effekt av programmet, så bör träffarna genomföras med ett par veckors mellanrum. Det går även att komprimera utbildningen till heldagar.

Kursmaterial
Pärm med introduktionstexter, arbetsblad, modeller och enkäter.

Kombinera med andra insatser
Det går även utmärkt att kombinera teambuildingen med andra insatser t.ex. TeamPlay, mental träning, social kompetens, stresshantering, konflikthantering, samtalsträning.

Kommentarer efter avslutat program 
”Samarbetsviljan har ökat och vi bryr oss mer om varandra.
Vi stöder varandra mer nu, större tillmötesgående. Har man tid över går man ut och hjälper varandra där det behövs. Problemlösningen var jättebra! Detta blir en nyckel till att lösa problem i framtiden”.

SAMVERKANDE TEAM

Skapa samverkande team där omtanke, respekt, ärlighet och tydlighet är naturliga förhållningssätt. Skapa ett team där alla känner sig trygga med varandra. Samarbete går att träna på samma sätt som vi tränar utförsåkning eller sång. Man kan ha olika förutsättningar men alla kan bli bättre om viljan och intresset finns. Programmet fokuserar personlig utveckling, grupputveckling, arbets- och ansvarsfördelning samt social och emotionell kompetens.

Övergripande målen med programmet
Öka samarbete, arbetsglädje och effektivitet i arbetslaget. Det gör ni bland annat genom att:
• stärka självkänslan, självtilliten och självförtroendet.
• öka tilliten till varandra
• frigöra energi och lösa upp olika blockeringar.
• inventera och ta tillvara kompetenser.

Målgrupp
Arbetslag eller andra grupper som arbetar tillsammans.

Innan arbetet börjar besvarar ni en enkät
Svaren kommer att ge en fingervisning om vad ni särskilt bör koncentrera er på, vilka frågor och problem som är särskilt viktiga att ge tid till. De utgör således ett viktigt underlag för ert arbete i grupperna. Enkäterna som ni besvarat behandlas konfidentiellt.

Träffarnas innehåll
Se dig själv och andra
Finslipa era samarbetsfärdigheter och fördjupa ert samarbete. Vilken framtoning har var och en i gruppen? Hur kan ni förbättra era relationer.

Våga förändring
Negativa förväntningar låser energi, men positiva förväntningar ger kraft, glädje och framgång. Vilka förväntningar har ni på varandra? Självkänsla, självtillit och självförtroende är viktiga ingredienser för att våga förändringar..

Använd teamets resurser
Tillsammans äger ni en mängd kunskaper, erfarenheter och förmågor att tänka i nya spår. Ta vara på varandras kompetens. Hur fungerar er arbets- och ansvarsfördelning?

Ha roligt, ge järnet
Tillsammans kan vi skapa både arbetsglädje och effektivitet och därmed vår ideala arbetsplats. Vad kan var och en och gruppen tillsammans göra för att öka arbetsglädje och effektiviteten?
Träffarna har en fast struktur
Ni träffas i naturliga arbetslag tillsammans med arbetsledare och en utbildad kursledare. Alla träffar har samma struktur. Ni startar med en avspännings- och koncentrationsövning som är till för att skärpa uppmärksamheten. Därefter bearbetar ni en fråga i taget enligt anvisningarna i er egen pärm kompletterade av kursledaren.

Samarbetskontrakt och personliga utvecklingsplaner
Under programmets gång utarbetar ni personliga utvecklingsplaner och samarbetskontrakt samt olika förslag till insatser som ökar arbetsglädjen och effektiviteten vilka utmynnar i en handlingsplan.

Mätbara effekter
Programmet innehåller en inbyggd utvärdering med enkäter före och efter starten. Ni får mätbara effekter av vad ni lärt och hur insatsen har påverkat ert samarbete. Ni får också en inventering av vad personalen önskar att företaget ska satsa på i framtiden.

Omfattning
6 tillfällen omfattande ½ dag. För att nå maximal effekt av programmet, så bör träffarna genomföras med ett par veckors mellanrum. Det går även att komprimera utbildningen till heldagar.

Kursmaterial
Pärm med introduktionstexter, arbetsblad, modeller och enkäter.

Kombinera med andra insatser
Det går även utmärkt att kombinera teambuildingen med andra intsatser t.ex. TeamPlay, mental träning, social kompetens, stresshantering, konflikthantering, samtalsträning.

Kommentarer efter avslutat program 
”Vi har roligare tillsammans. Nu är det mer att man ställer upp för varandra. Har du tid över går du ut och hjälper andra där det behövs. Vi stöder varandra mer nu. Samarbetsviljan har ökat och vi pratar mer med den andra gruppen. Det är mycket, mycket bättre nu, det har blivit öppnare. Jag känner själv att jag fått en kick, att jag kan påverka. Vi har blivit ett team efter kursen.”

PROJEKTLEDNING

En strukturerad lärarhandledning i Projektledning för att leda projektledningskurser. Hela programmet består av åtta avsnitt som kan kombineras på olika sätt, vilket gör att projektkurser lätt kan anpassas till olika målgrupper.

Målgrupp för Projektledning
Nya projektledare, erfarna projektledare, biträdande projektledare, medarbetare i projektgrupper.

Programmets innehåll

Uppdraget
Välja uppdrag, beskriv bakgrund, problem och syfte. Formulera mål med projektet och ange övriga förutsättningar. Överlämna och ta emot uppdrag.

Projektledaren
Förebilder – vad kan vi lära av dem? Hur är du som projektledare? Hur uppfattar andra dig? Hur kan man utvecklas i rollen som projektledare? Gör ett första utkast till en personlig utvecklingsplan. Val av projektledare.

Projektgrupperna
Vilka olika grupper kan ingå i ett projekt? Gruppens storlek avgör hur effektivt man kan arbeta! Pröva gruppens sammantagna kompetens. Välj personligheter som kompletterar varandra. Att bygga effektiva team – en utmaning för varje projektledare.

Projektplanen
Precisera uppdraget och rita projektorganisation. Detaljplanera uppdraget. Projektbudgeten bygger på aktivitets- och tidplan. Informationsplan är nödvändig även i små projekt. Avsluta detaljplaneringen.

Projektmöten
Vad krävs för att göra ett möte effektivt? Vad krävs av en mötesledare? Förbereda, genomföra och följa upp ett möte. Projektgruppens möten kan ha olika karaktär.

Föredragning och rapportskrivning
Planera och genomföra egna föredragningar. Muntlig presentation. Grunddisposition av rapport. Läsbarhetsindex (LIX), rubriksättning och layout.

Uppföljningen
Systematisk uppföljning. Verktyg för uppföljning. Schemalägga uppföljning.

Samtalen
Vardagssamtal och professionella samtal. Stödjande och problemlösande samtal, samt kritik- och konfliktsamtal.
Efter genomgånget program har man fått
• en ökad trygghet i rollen som projektledare
• träning i olika färdigheter som en projektledare behöver
• verktyg för att planera, genomföra och följa upp projekt

Alternativa kursuppläggningar
De åtta avsnitten i programmet kan kombineras på olika sätt beroende på vilken målgrupp som den ska anpassas till. Varje avsnitt motsvarar en halv utbildningsdag.

Kursmaterial 
Arbetspärm och metodbok


BOKA

Om oss

Ursprungsprogrammet ”Framsikt- utvecklingsprogram för arbetslag” skrevs redan 1984 med Kerstin Burell och Kerstin Lindström-Myrgård som författare. Det utgavs på Kylén Förlag AB. Redan utgivningsåret presenterade författarna programmet på en internationell konferens vilket ledde till att två stora utbildningsföretag i England och Holland anmälde intresse av att köpa konceptet. Programmet översattes och konsulter på de berörda företagen utbildades.


Läs mer om oss


If you are not making the progress that you would like to make and are capable of making, it is simply because your goals are not clearly defined.​”

PAUL J MEYER

Kontakta oss

Hör av dig till oss vid frågor eller för fri offert

  • 0733120222
  • info@framsikt.se
ladda ned (1)
header-logo
ladda ned (2)
ladda ned (3)